Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Zaproszenie do składania ofert

plakat konwersji cyfrowej domów kultury

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na

Dostosowanie strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu  do osób ze szczególnymi potrzebami

Data ogłoszenia: 05.04.2023 r.
Termin składania ofert: 14.04.2023 r. do godz. 12.00

Zamówienie dotyczy projektu grantowego pn. „Czas na cyfrową
transformację” realizowanego w ramach projektu systemowego „Konwersja
cyfrowa domów kultury”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś
Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” – zwiększenie stopnia
oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług
publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych
mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
Działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Szczegóły zostały zawarte w załącznikach:

 

 

 

 

 

Skip to content