Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

ZASADY ORGANIZACJI PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIELISZU W CZASIE EPIDEMII DLA PRACOWNIKÓW, OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ORAZ UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

ZASADY ORGANIZACJI PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIELISZU W CZASIE EPIDEMII DLA PRACOWNIKÓW, OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ORAZ UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Informujemy o nowych zasadach organizacji pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu
w obecnym reżimie sanitarnym.
Decyzja dotycząca zakresu i sposobu funkcjonowania instytucji została podjęta
w porozumieniu z Organizatorem oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zamościu.
Szczegóły w załącznikach

 • W grupie podczas zajęć może przebywać do 12 uczestników. W uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrekcji można zwiększyć liczbę uczestników – nie więcej niż o 2 osoby z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę (uczestników i instruktorów )*. Powierzchnię każdej pracowni wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują
 • * Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń, pomocniczych np. ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, – np. łazienek,).
 • Uczestnicy zajęć oraz osoby współpracujące wypełniają ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Dane osobowe zawarte w ankiecie będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19
  i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających dla uczestników zajęć prowadzonych w GOK w Nieliszu jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i oraz art. 6 ust. 1 lit d RODO w związku z art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • W miarę możliwości do grupy są przyporządkowani są ci sami instruktorzy
 • Jedna grupa uczestników zajęć przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej pracowni.
 • Sprzęty i przedmioty wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 • Z pracowni, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników zajęć powinny wynosić min. 1,5 m
  ( np. 1 uczestnik – 1 stolik ).
 • Uczestnicy nie powinni wymieniać się przyborami czy też sprzętami używanymi podczas zajęć.
 • Należy wietrzyć pracownię co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Instruktor organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem instruktora
 • Zaleca się korzystanie przez uczestników z pobytu na świeżym powietrzu na terenie GOK przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami
 • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
  do placówki, różne godziny przerw).
 • Uczestnik zajęć nie powinien zabierać ze sobą do GOK niepotrzebnych przedmiotów.
 • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
  w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 • Instruktorzy i inni pracownicy GOK powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni GOK, wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników GOK oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej GOK lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowa osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczestnicy zajęć są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczestnik powinien bezwzględnie zaprzestać udziału w zajęciach.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami nieletnich uczestników zajęć.
 • Jeżeli uczestnik manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m. w przypadku osób nieletnich należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania z GOK

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Wszystkie osoby wchodzące do GOK powinny dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m
 • Przy zachowaniu odległości min. 1,5 m zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe podczas zajęć dla uczestników i instruktorów, oraz dla pozostałych pracowników w czasie pracy.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do GOK, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Po każdej grupie uczestników powierzchnie dotykowe (w tym blaty, klawiatury, włączniki, klamki i powierzchnie płaskie) powinny być zdezynfekowane.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Wszyscy pracownicy GOK w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos

Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników i osób współpracujących GOK

Do pracy w GOK mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 • Na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, należy postępować według następujących zasad:

pracownicy GOK w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

– zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

– w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczestników zajęć, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

– obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

– należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Do niniejszego dokumentu dołączone są następujące załączniki:

Skip to content