Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo.
 2. Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 3. Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja.
 4.  Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 5. Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Zymon,  gok@nielisz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 631 27 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Nielisz 199,

22-413 Nielisz

Do budynku Gminnego  Ośrodka Kultury  w Nieliszu prowadzi zjazd z drogi powiatowej 3205L. W GOK podjazd  dla osób niepełnosprawnych nie spełnia wymogów, budynek w całości nie  jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Gminnym Ośrodku Kultury nie ma pętli indukcyjnych, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content