GOK Nielisz

Deklaracja dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Zymon
e- mail: gok@nielisz.pl telefon: 84 631 27 24

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Gminnego  Ośrodka Kultury  w Nieliszu prowadzi zjazd z drogi powiatowej 3205L. W GOK podjazd  dla osób niepełnosprawnych nie spełnia wymogów, budynek w całości nie  jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Gminnym Ośrodku Kultury nie ma pętli indukcyjnych, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

 

 

 

Skip to content