Warning: file_get_contents(http://www.pointlink.net/po.php): failed to open stream: Connection refused in /home/platne/serwer18088/public_html/gok/templates/gameon-fjt/html/com_content/archive/component.php on line 1

ZAPROSZENIE DO KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

hala        

              Z dniem 01 września zostały ustalone zasady korzystania z nowo wybudowanej Hali Sportowej. Na podstawie umowy z dn. 24 marca 2016 r. dzierżawcą Hali jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu. Poniższe informacje są zgodne z Zarządzeniem oraz Regulaminem korzystania z Hali ustalonymi przez Dyrektora GOK w Nieliszu.

hala

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW HALI SPORTOWEJ W NIELISZU

Z ponoszenia opłat za korzystanie z Hali zwalnia się jednostki sfery budżetowej oraz organizacje pożytku publicznego mające swoją siedzibę na terenie Gminy Nielisz, a także osoby fizyczne - mieszkańców Gminy Nielisz.

  • Dla pozostałych podmiotów wysokość opłaty za korzystanie z Hali ustala się ryczałtowo na kwotę 120 zł brutto za godzinę.

  • Korzystać z Hali mogą grupy zorganizowane min. 10 osobowe pod opieką osoby pełnoletniej.

  • W przypadku kiedy korzystanie z Hali ma charakter cykliczny, bądź jednorazowy ale dłuższy niż jedna doba, konieczne jest zawarcie pisemnego Porozumienia – dla korzystających nieodpłatnie lub Umowy Najmu - dla korzystających odpłatnie.

  • Czas korzystania z obiektu określa się w pełnych godzinach zegarowych i liczy się na podstawie Harmonogramu korzystania z Hali Sportowej w Nieliszu.

  • W przypadku odpłatnego korzystania z Hali na podstawie Harmonogramu, GOK wystawi fakturę.

  • Korzystanie z Hali należy uzgodnić z pracownikiem GOK poprzez dokonanie rezerwacji, zaś wejście na Halę wymaga wpisania do właściwego rejestru.

  • Rezerwacja Hali oraz bliższe informacje pod numerem tel: 793 003 814

  • Zasady korzystania z Hali Sportowej w Nieliszu określa Regulamin, dostępny na obiekcie oraz stronie internetowej GOK w Nieliszu. Wszystkie osoby przed rozpoczęciem korzystania z Hali zobowiązane są do zapoznania się z jego treścią oraz bezwzględnego przestrzegania wszystkich zawartych w nim zapisów.

  • Dopuszcza się korzystanie z Hali w celach sportowych określonych w umowie z dnia 12 września 2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Nielisz, a Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki oraz innych celach o charakterze społeczno-kulturalnym zgodnych ze Statutem GOK.

W celu rezerwacji hali sportowej prosimy wypełnić poniższy formularz:

Lista osób korzystających z Hali Sportowej

Agnieszka Zymon

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu

Friday the 19th. Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 2015
Template © QualityJoomlaTemplates